Rezultatet preliminare të koknkursit të mbrendshem të testit me shkrim për pozitat: -Punëtorë fizik (Recepsion/e) -Punëtorë Elektricistë -Punëtore fizik për punë të reja (Axhistrator), 

-Punëtorë fizik (Recepsion/e)

-Punëtorë Elektricistë

-Punëtore fizik për punë të reja (Axhistrator),

-Kandidatët e suksesshëm (që kanë marrë 50% e më tepër të totalit të pikëve ) do të ftohen në intervist verbale ( me gojë).

-Njoftimi do të bëhet përmes e-mailit, nr mobil, si dhe tabelës së shpalljes publike në NPL “Kastrioti” Sh.A

 Rezultatet e testit me shkrim për konkursin intern